В индекса на бизнеса в България има: фирми, обяви

Университет "Проф. Д-р Асен Златаров"


гр. Бургас
бул. "Проф. Яким Якимов" No 1
Ръководител канцелария - 056 / 716 407, 056 / 86 00 41;  0886 688 640
Профил
Продукти и услуги
Суровини материали
Технологии
Цени
Офиси
Партньори
Други

Университет "Проф. Д-р Асен Златаров"


Дейности

Мисията на Университет Проф. д-р Асен Златаров“ е да осъществява образователна и  научна подготовка на висококвалифицирани, морално устойчиви и конкурентоспособни специалисти с висше образование в области на педагогическите, хуманитарните, стопанските, природните, техническите и здравните науки, утвърждаващи го като водеща академична, научноизследователска и културна общност в регионален, национален, европейски и световен мащаби.   Основна стратегическа цел: Осигуряване на непрекъснат растеж и устойчиво развитие чрез иновации, оптимално съчетаване на научните изследвания във фундаменталните и приложни науки с обучението и непрекъснатата квалификация, в съответствие с европейската квалификационна рамка, както и с потребностите на националния и международен пазари на труда.   Специфични цели:

•Укрепване и развитие на структурата на Университета чрез разширяване и утвърждаване на демократичното начало в цялостното управление и функциониране на институцията;

•Oсигуряване и поддържане на високо качество на образователния и научен процес, гарантиращо устойчиво и конкурентноспособно развитие в общоевропейското образователно и научно пространство;

•Разширяването на международното образователно, научно и културно сътрудничество със сродни институции;

•Осигуряване на устойчива инвестиционна и прозрачна финансова политика, поддържане  и обновяването на материално-техническата база на Университета
Материали и суровини (профил):
Цени профил:Офиси:


Партньори:


Начало
© Copyrights 2020 All Rights Reserved.