В индекса на бизнеса в България има: фирми, обяви

ОУ "П.К. Яворов"


гр. Бургас, ул. "Карлово" 21
Директор: 056/ 83 75 60
e-mail: pyavorov@abv.bg
Профил
Продукти и услуги
Суровини материали
Технологии
Цени
Офиси
Партньори
Други

ОУ "П.К. Яворов"


Дейности

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО:   Главна ценност в образователната система е ДЕТЕТО. ОУ "П. К. Яворов" гр. Бургас осигурява качествено съвременно образование, успешно съчетаващо традиции и новаторство, за стимулиране развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик, като знаещ, търсещ, мотивиран за себереализация и изява посредством:   - Екип от педагози, който поставя детето на центъра на всяка мисъл, дело и слово.

   - Екип, който насърчава непосредствеността, искреността и свободата на изразяване на мисли, чувства и преживявания, за да бъде детето разбрана и значима страна в процеса на обучение.

   - Екип, ориентиран към глобалните световни приоритети, към динамично променящия се свят и е в услуга на нуждите на личността на детето и отговорното му поведение към обществения живот.ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО:Утвърждаване на Основно училище "П. К. Яворов" гр. Бургас като:

   - училище, модерно и конкурентно способно, с непрекъснато обновяваща се материална база;

   - училище, предоставящо качествено и съвременно образование;

   - училище, в което се прилагат актуални стратегии, технологии и интерактивни методи на преподаване;

   - училище, което ангажира, подпомага и стимулира учениците и ги прави значими в учебния и извънучебния процес;

   - училище, в което постоянно се усъвършенстват професионалните умения на педагозите и е обособена общност от ученици, учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности.ОСНОВНА ЦЕЛ НА УЧИЛИЩЕТО:  -  Издигане и утвърждаване престижа на училището;

  -  Високо качество на образователно–възпитателния процес за успешно обучение и задържане на учениците в училище;

  -  Реализиране на оптимална връзка между ЗП, ЗИП и СИП с цел удовлетворяване на индивидуалните потребности, заложби и способности на учениците;

  -  Ориентация на образователно–възпитателния процес към личността на ученика, към неговите потребности и стремежи, ръководени в изискванията си от икономически, социално–битови, граждански, културни ценности и добродетели;

  -  Повишаване квалификацията на учителите и кариерното им развитие;

  -  Изграждане на приветлива, естетична и енергоспестяваща материално–техническа база, обогатяване на библиотечния фонд;

  -  Координация и сътрудничество в работата на педагогическия съветник, класни ръководители, учители и родители по проблемите на учениковата личност;

  -  Формиране на гражданско поведение и активна позиция на учениците в обществото и в училище;www.yavorov-burgas.com
Материали и суровини (профил):
Цени профил:Офиси:


Партньори:


Начало
© Copyrights 2020 All Rights Reserved.